Home

Huurreglement WHC

Huurreglement van de Welcome Home Church te IJlst, hierna te noemen verhuurder of WHC. Dit reglement is geldig vanaf 1 september 2018. De huurder verklaart zich akkoord met deze voorwaarden door gebruik te maken van de lokaliteiten van de verhuurder. Het is verhuurder toegestaan deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Aan de huurder worden deze wijzigingen gemeld.

  Overeenkomst
 1. Voor het huren van ruimte(n), respectievelijk het aangaan van een huurovereenkomst dient men zich uitsluitend te wenden tot de contactpersoon van het kerkgenootschap Welcome Home Church.
 2. Indien het gehuurde door huurders niet op de overeengekomen tijd kan worden afgenomen, door welke reden dan ook, dient huurder daarvan onverwijld, met opgaaf van redenen, mededeling te doen aan de onder punt 1 genoemde functionaris. Bij opzegging van de besproken ruimte(n) binnen een week voor aanvang van de gestelde datum, wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht. Bij opzegging van de besproken ruimte(n) op langere termijn voor de vastgestelde datum, wordt de helft van de huurprijs in rekening gebracht. Indien een bijzondere reden daartoe aanleiding geeft, hebben de verhuurder, zowel als de huurder, het recht om in onderling overleg een ander tijdstip te kiezen.
 3. De verschuldigde huur voor ruimte(n) worden voldaan na ontvangst van een nota of contant. Voor termijnbetalingen zendt de penningmeester tijdig een rekening aan de huurder. In geval van contante betaling ontvangt huurder als bewijs van betaling een door de beheerder ondertekende factuur.

  Verplichtingen
 4. De huurder is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor zijn activiteit.
 5. De huurder dient zich te beperken tot de ruimte(n) die gehuurd is, met uitzondering van het gemeenschappelijke gedeelte.
 6. De huurder gaat als een goed en zorgvuldig huisvader om met het gebouw en de aanwezige apparatuur. De huurder is verplicht zorg te dragen voor orde en rust in de gehuurde lokaliteiten, alsmede voor een goede gang van zaken in en rondom het gebouw. Bij verlaten van het gebouw dient men het lawaai zoveel mogelijk te beperken.
 7. Sluitingstijd van het gebouw is om 23.00 uur. Afwijkingen daarvan in overleg met de contactpersoon van WHC.
 8. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle door hem en/of zijn publiek veroorzaakte schade aan het gebouw, het terrein of inventaris, welke tijdens de huur van het gebruik door nalatigheid of moedwil is ontstaan, alsmede voor schade jegens derden. Onder de inventaris is ook inbegrepen het glaswerk en het serviesgoed. Het bedrag van de schadevergoeding wordt door het bestuur vastgesteld en zal onmiddellijk moeten worden voldaan.
 9. De huurder laat de ruimte(n) achter zoals deze zijn aangetroffen, ruimt kopjes e.d op en deponeert afval in de daartoe bestemde afvalbak.
 10. Het is verboden zonder toestemming van de beheerder materialen te bevestigen aan deuren, kozijnen, muren, vloeren of anderszins.
 11. In geval van gebruik van kastruimte door de huurder, dan geschiedt dit geheel op eigen risico van de huurder. Huurder dient zelf voor eventuele verzekering van in de kast opgeslagen goederen zorg te dragen.
 12. Storingen aan verwarming, elektra, geluidsinstallatie en watervoorziening dienen onverwijld te worden gemeld aan de beheerder of contactpersoon WHC.

  Overige bepalingen
 13. De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade, indien deze voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van het gebouw of haar inventaris. De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk voor verlies, diefstal of anderszins van enigerlei goed. Deze bepalingen gelden echter niet wanneer kan worden aangetoond, dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de verhuurder.
 14. Klachten, op- en/of aanmerkingen kunnen aan de contactpersoon van WHC gemeld worden. Wanneer beide partijen niet tot een oplossing komen dient een schriftelijke melding te geschieden aan het kerkgenootschap Welcome Home Church.
 15. Indien een activiteit door de WHC als een risicovolle gebeurtenis wordt aangemerkt, worden de volgende voorwaarden met betrekking tot die activiteit gesteld:
  • een gesprek tussen de contactpersoon van WHC en organisator;
  • voor het organiseren van een dergelijke activiteit is een ordedienst verplicht;
  • de huurovereenkomst dient door beide partijen te worden ondertekend;
  • voor en na de activiteit vindt een controle plaats van het gehuurde, waarbij beide partijen aanwezig zijn, dit na onderling overleg.
 16. De WHC behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een vereniging, organisatie of groep de huur te weigeren en/of op te zeggen. Dit onder opgave van redenen.
 17. Daar waar niet voorzien, beslist het kerkgenootschap WHC.